Bolagsstämmor

Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen vinstdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier denne äger eller företräder.

Förslag till stämman bör adresseras styrelsen och insändas i god tid dock senast en månad innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare, som så begär.

Årsstämma 2016
>> Läs mer

Extra bolagsstämma 2016
>> Läs mer

Årsstämma 2015
>> Läs mer

Årstämma 2014
>> Läs mer

Extra bolagsstämma 2013
>> Läs mer

Årsstämma 2013
>> Läs mer

Extra bolagsstämma 2012
>> Läs mer

Årsstämma 2011
>> Läs mer

Extra bolagsstämma 2010
>> Läs mer

Årsstämma 2010
>> Läs mer

Årsstämma 2009
>> Läs mer

Årsstämma 2008
>> Läs mer

Comments are closed.