Bakgrund och historik

2014
Strax utsåg rådgivare i M&A- och noteringsprocess. Styrelsen kommunicerade att det i samband med en avyttring av Strax om att dela ut kontanter samt samtliga aktier i Explorica och WeSC. Novestra erhöll 2,4 MSEK i utdelningar. Starkt avslut av 2014 och goda förutsättningar för 2015 med ett anpassat kostnadsläge.

2013
Avyttring av MyPublisher. Novestras del av köpeskillingen uppgick till totalt 62,7 MSEK. Årsstämman förnyades styrelsens mandat att återköpa egna aktier, 1 657 407 aktier köptes och med stöd av bemyndigande från årsstämman avyttrades samtliga aktier i september för 9,8 MSEK. Under hösten blev Novestras VD, Johan Heijbel även tillförordnad VD för WeSC AB där Novestra äger cirka 12 procent. Novestra erhöll 1,6 MSEK i utdelningar.

2012
Den onoterade portföljbolagen uppvisade mycket bra försäljning och resultat speciellt Strax och MyPublisher. Avveckling av Diino skedde. Årsstämman förnyades styrelsens mandat att återköpa egna aktier. Novestra erhöll 1,7 MSEK i utdelningar.

2011

Två exits under 2011, Qbranch och Netsurvey. Avyttringarna skedde väsentligt över Novestras redovisade värden och ledde till att Novestra kunde återbetala samtliga räntebärande skulder under året samt under 2012 genomföra återköp av egna aktier.

2010
Under 2010 fortsatte den positiva utvecklingen i portföljen. Novestras portföljbolag hade starka balansräkningar och genererade generellt starka kassaflöden. Under 2010 lämnade återigen Netsurvey, MyPublisher, Qbranch och WeSC utdelning till sina aktieägare. Totalt sett erhöll Novestra 13,4 MSEK i utdelningar och utskiftningar.

2009
Det har varit en fortsatt positiv utveckling i portföljbolagen under 2009, med stärkta marknadspositioner och kraftigt förbättrade resultat, trots en mycket besvärlig marknadssiutation.

Försäljningen i Explorica för räkenskapsåret 2008/2009, som avslutades den 31 augusti 2009, uppgick till 482 MSEK, med ett EBITDA-resultat överstigande 41 MSEK. I MyPublisher uppgick försäljningen till cirka 198 MSEK, med en EBITDA-marginal överstigande 20 procent, motsvarande ett EBITDA-resultat om cirka 42 MSEK. I Qbranch uppgick omsättningen till cirka 423 MSEK, och EBITDA-resultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till cirka 45 MSEK. I Strax uppgick omsättningen till cirka 514 MSEK, med ett EBITDA-resultat om cirka 6 MSEK. I WeSC uppgick försäljningen för bolagets första nio månader under verksamhetsåret 2009/2010, som avslutas den 30 april 2010, till 276 MSEK, och EBITDA-resultatet under samma period uppgick till cirka 48 MSEK. I Diino ökade försäljningen med cirka 50 procent under 2009. Bolaget befinner sig fortfarande i en kommersialiseringsfas och förväntas uppnå lönsamhet först under 2010.

Under 2009 erhöll Novestra utdelning från MyPublisher upp¬gående till 8 282 (-), Qbranch 4 677 (6 350) och Netsurvey 1 261 (-). Därutöver erhöll Novestra 43 (485) i utdelning från Continuum, varav 31 (-) kontant och 12 (485) bestående av aktier i det på Nasdaq noterade bolaget Akamai.

2008
Novestras portföljbolag hade en mycket positiv utveckling under 2008 trots det svaga ekonomiska läget. Det första halvåret 2008 var exceptionellt starkt, men med viss avmattning i försäljningstillväxt under det andra halvåret i takt med att konjunkturen försämrades. Novestras portfölj hade en sammanlagd total försäljning uppgående till cirka 2 050 MSEK, med en sammanlagd EBITDA uppgående till cirka 100 MSEK under 2008.

Försäljningen i MyPublisher under 2008 uppgick till cirka 211 MSEK, en tillväxt om cirka 57 procent. I Qbranch uppgick försäljningen till cirka 437 MSEK, motsvarande en tillväxt om cirka 20 procent och försäljningen i Strax uppgick till cirka 760 MSEK, motsvarande cirka 2 procent i tillväxt. I Explorica förväntasförsäljningen uppgå till cirka 520 MSEK.

Diino hade cirka 1,4 miljoner användare vid utgången av 2008, vilket kan jämföras med en halv miljon användare vid ingången av året.

2007 
Efter en relativt svag utveckling under 2006 i två av de viktigaste portföljbolagen beslöt styrelse och ledning att inte forcera utförsäljningen av riskkapitalportföljen, eftersom framtidsutsikterna bedömdes som goda för portföljbolagen. Styrelse och ledning valde istället att undersöka förutsättningarna för att skifta ut huvuddelen av värdet av innehavet i Nove Capital Fund.

Värdeökningen på Novestras investering i Nove Capital Fund sedan starten i maj 2005, uppgick per den 31 december 2006 till 101,3 MSEK, motsvarande en värdetillväxt om 53,5 procent.

För verksamhetsåret 2006 lämnades ingen utdelning. Totalt kom dock 5,00 kronor per aktie att skiftas ut under 2007 genom ett inlösenförfarande.

2006
Tillväxttakten i de fyra största onoterade portföljbolagen var mellan 18-68 procent.

En utdelning om 2 kronor per aktie delades ut till aktieägarna för det finansiella året 2005.

Novestra har under året fortsatt att stötta ledningarna i portföljbolagen i syfte att maximera värde och därmed avkastning i samband med framtida försäljningar.

2005
Fortsatt mycket stark utveckling, där årets resultat ökade med 193 procent jämfört med föregående år.

2004 
Utvecklingen i de onoterade portföljbolagen fortsatte att vara mycket positiv. Vidare utökades investeringar i noterade portföljbolag väsentligt, främst i nordiska bolag.

I syfte att kunna tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter hölls extra bolagsstämma i juni månad, där beslut om en riktad nyemission av 6 000 000 aktier togs, vilket efter emissionskostnader tillförde bolaget 81,7 MSEK.

2003
Utvecklingen i de onoterade portföljbolagen var mycket positiv under året och efter tidigare tre års betydande nedskrivningar beslöts om reversering av en del av dessa.

Under hösten genomförde Novestra en nyemission som tillförde bolaget 48,5 MSEK, varefter en ny investeringsstrategi att även ha en exponering gentemot den noterade aktiemarknaden inleddes. Vidare sänktes bolagets administrationskostnader avsevärt och man genomförde en omstrukturering och förenkling av bolagsstrukturen genom avyttring av samtliga dotterbolag.

2002
Konsolideringsprocessen, varigenom Novestra ökade andelarna i portföljbolag som utvecklats väl och reducerade andelen i övriga bolag, fortsatte. Novestra förblev engagerat i innehaven genom utvecklings- och tillväxtfaserna. En renodling av Novestras förvaltning påbörjades.

2001
Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna fortsatte och industriella försäljningar omöjliggjordes. Detta ledde till att Novestra beslöt sig för att fokusera verksamheten kring ett färre antal investeringar. Samtidigt genomfördes betydande nedskrivningar av Novestras redovisade värden. Ett antal av Novestras bolag såldes och i något enstaka fall avvecklades bolag genom likvidation eller konkurs.

2000
Till följd av det stora intresset för Novestra och dess portföljbolag, från framför allt utländska institutioner, valde Novestra i februari att genomföra en riktad nyemission som tillförde bolaget sammanlagt 476 MSEK.

Under våren erhöll Novestra investmentbolagsstatus. Novestra noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni. I samband med noteringen genomfördes inte någon nyemission, då bolaget ansåg att det inte fanns något behov av ytterligare kapitaltillskott och att spridningskravet redan hade uppnåtts.

Novestra deltog i ett antal nyemissioner i företag som inom de närmaste tolv månaderna avsågs att marknadsnoteras. Under den senare delen av året påbörjades en dramatisk nedgång inom IT- och telekomsektorn, vilket bland annat fick till följd att två av Novestras portföljbolags planerade börsnoteringar inställdes.

1999
En omvärdering av små onoterade bolag inleddes och baserades på höga förväntningar avseende tillväxt och framtida vinster. Novestra genomförde i denna marknad ytterligare avyttringar samt ett antal större nyinvesteringar. Några av dessa nyinvesteringar åsattes inom en kort tidsperiod höga värderingar.

1997/1998
Novestra byggde upp en mindre portfölj av totalt ett tiotal onoterade bolag. Några av investeringarna avyttrades redan under de första två åren med god avkastning. Det positiva utfallet av dessa investeringar var i många fall delvis ett resultat av Novestras aktiva engagemang i såväl strategiska frågor som genomförandet av för bolagen viktiga transaktioner. Avkastningen från dessa tidiga investeringar möjliggjorde för Novestra att göra ytterligare investeringar de kommande två åren utan ytterligare extern finansiering.

1997
Novestra etablerades med begränsade kapitalresurser.

Comments are closed.