Aktien

Novestra-aktien noterades på Stockholmsbörsen den 21 juni 2000 och är sedan den 2 oktober 2006 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen NOVE bland Small Cap. Novestras börsvärde uppgick vid årets utgång till cirka 257 (193) MSEK.

Sedan november 2002 har en likviditetsförhöjande åtgärd vidtagits genom att Remium Securities AB agerat som likviditetsgarant i Novestra-aktien och övergick till Mangold Fondkommission under 2015. Under 2015 har likviditeten i aktien varit god och aktien omsattes 82 (77) procent av alla handelsdagar, med en genomsnittlig omsättning på 9 527 (15 584) aktier per handelsdag.
Totalt omsattes 2 391 167 (3 880 472) aktier, vilket motsvarade en omsättningshastighet om cirka 0,06 (0,10) per år.

Vid årets ingång handlades aktien till 5,15 kronor och vid årets utgång handlades aktien till 6,90 kronor. Under året uppgick aktiens genomsnittskurs till 5,28 (5,01) kronor och den genomsnittliga omsättningen per handelsdag uppgick till 50 381 (78 586) kronor.

Aktiekapitalstruktur
Aktiekapitalet i Novestra uppgår till 37 187 973 kronor fördelat på 37 187 973 aktier. Kvotvärdet uppgår till 1,00 krona. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Novestra har endast ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets kapital och vinst, och samtliga aktier är fullt betalda.

Optionsprogram
Per den 31 december 2015 fanns inga utestående optionsprogram i Novestra.

Ägarstruktur
Totalt antal aktieägare i Novestra uppgick den 31 december 2015 till
1 369 (1 461). Det utländska ägandet uppgick till 56,6 (67,4) procent av det totala antalet utestående aktier.

Resultat per aktie
Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,91 (-0,08) kronor.

Utdelning
Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning för räkenskapsåret 2015, däremot har styrelsen föreslagit årsstämman planerad till den 26 april 2016 att 6 197 995 aktier i WeSC skall delas ut till Novestras aktieägare.

Vid extrabolagsstämma 9 februari 2016 beslutades om utskiftning av totalt 91,1 MSEK, motsvarande 2,45 per aktie.

Totalavkastningen på Novestra-aktien sedan 2002, inklusive utdelningar, uppgår till 242,2 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,9 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,5 procent per år.

Utdelningspolicy
Novestra har från och med räkenskapsåret 2012 ha som policy att distribuera kapital till aktieägarna i samband med avyttring av innehav motsvarande erhållen försäljningsintäkt minskat med försäljningskostnader samt efter avdrag för erforderligt belopp för att finansiera verksamheten.

Övrig aktieinformation
Eget kapital per aktie vid årets utgång uppgick till 6,4 (5,5) kronor per aktie. Vid årsstämman den 23 april 2015 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden fram till årsstämman 2016 och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 6 000 000 nya aktier mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Detta bemyndigande har fram till dags dato inte utnyttjats.

Inlösenbroschyr 2016

Skattefrågor i Sverige vid utdelning av aktier

Comments are closed.