Styrelse och VD

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinariestämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Nomineringsarbetet utförs av valberedningen.

Novestras styrelse består av fem ordinarie av bolagsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören ingår ej i styrelsen. Styrelsens sammansättning

Under räkenskapsåret 2015 höll styrelsen fem styrelsemöten. Mellan styrelsemötena har löpande kontakter skett mellan bolaget, dess ordförande och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna har kontinuerligt skriftligen tillställts väsentlig information om bolaget och verksamheten. Novestras styrelse antar årligen en arbetsordning för styrelsen. Enligt fastställd arbetsordning gäller bland annat följande:

• Styrelsen skall sammanträda minst fem gånger per kalenderår,

• Styrelseledamöterna skall erhålla underlag för de frågor som skall behandlas på styrelsemötena i god tid före dessa möten och varje månad erhålla rapport beträffande bolagets verksamhet samt,

• för att säkerställa styrelsens dialog med revisorerna, skall bolagets revisor årligen delta vid ett styrelsemöte och redogöra för de iakttagelser, som gjorts i samband med årets genomförda revision.

Arbetsordningen innehåller också en beskrivning av de ärenden som skall behandlas på varje styrelsemöte samt de särskilda beslut som skall fattas vid konstituerande sammanträde. Styrelsens arbetsordning omfattar även instruktioner för verkställande direktören.

Verkställande direktör

Novestras verkställande direktör, Johan Heijbel, ansvarar för den löpande operativa verksamheten. Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat löpande investeringar och avyttringar, personal-, finans- och ekonomifrågor, löpande kontakter med företagets intressenter (såsom myndigheter och den finansiella marknaden) samt att tillhandahålla styrelsen med den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen. För ytterligare information om Johan Heijbel, se Ledning och anställda.

Comments are closed.