Bolagsordning

Bolagsordning för AB Novestra
(org. nr. 556539-7709)
Antagen på årsstämma den 22 april 2009

1 § Firma
Bolagets firma är AB Novestra. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, investera i och förvalta aktier och andra finansiella instrument i syfte att genom en välfördelad värdepappersportfölj erbjuda bolagets aktieägare att delta i investeringar som bolagets aktieägare normalt inte enskilt kan delta i och att tillhandahålla finansiella konsulttjänster samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) kronor och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).

5 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 § Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

8 § Revisorer
Bolaget skall ha en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

10 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på de sätt som anges i föregående stycke.

11 § Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Ladda ner bolagsordning (PDF)

 

 

Comments are closed.