2014-05-19 Pressmeddelande:Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2014

Fortsatt positiv utveckling i de onoterade innehaven, exitprocess inledd och ett helt nytt kostnadsläge för räkenskapsåret 2014

Koncernens resultat uppgick till -7,2 (-19,4) MSEK motsvarande -0,19 (-0,54) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 202,0 (259,2 före utskiftning av totalt 37,2 MSEK) MSEK per den 31 mars 2014, motsvarande 5,43 (6,97 före utskiftning av 1,00 kronor per aktie) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 10,1 (20,9) MSEK.

Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med  -5,3 MSEK.

Under året beräknas ytterligare cirka 16,0 MSEK erhållas från tidigare avyttringar av innehav.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske inom 9 månader. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolagen har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 2014.

Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 75 MEUR för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för räkenskapsåret 2013/2014. Det första kvartalet 2014 låg bägge bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 193,0 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,4 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,0 procent per år.

Det pågående arbetet med att realisera värden i portföljen bedöms kunna ske såväl genom industriella försäljningar som via noteringar i kombination med utskiftning av aktier till Novestras aktieägare. Vi räknar med att ytterligare ett av de befintliga innehaven är avyttrade inom 9 månader samt att vi därefter skall ha fastställt vägen framåt för Novestra. Utskiftningen av 1,00 krona per aktie som skedde i november 2013 innebär att Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna. Vi har positiva förväntningar på 2014 med stark utveckling i de kvarvarande portföljbolagen och kraftigt sänkta kostnader i Novestra” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon   +46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i  Explorica, Inc., Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG.  Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com 

Delårsrapport 2014

Comments are closed.