2014-11-12 Pressmeddelande: Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2014

En exitprocess inledd och kostnadsläget anpassat till verksamhetsomfattningen framöver

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2014 uppgick till -10,7 (-35,2) MSEK motsvarande -0,29 (-0,98) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 198,5 (253,3 före utskiftning av 37,2 MSEK), motsvarande 5,34 kronor per aktie (6,81 före utskiftning av 1,00 kronor per aktie). Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 14,6 (45,5) MSEK.

Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med  -7,6 MSEK.

Koncernens resultat för perioden 1 juli – 30 september 2014 uppgick till -0,6 (-11,5) MSEK.

Novestra erhölll cirka 2,4 MSEK i utdelning från Explorica under det tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet beräknas ytterligare cirka 16,0 MSEK erhållas från tidigare avyttringar av innehav som vid periodens utgång redovisas som fordringar.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske inom 6 månader. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 2014.

Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 65 MEUR för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för räkenskapsåret 2013/2014.

I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 197,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,5 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,7 procent per år.

”Styrelsen har beslutat att genomföra exits och skifta ut så väl kontanter som aktier i kvarvarande portföljbolag till Novestras aktieägare. Utskiftningen av 1,00 krona per aktie som skedde i november 2013 innebär att Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna. Med kraftigt sänkta kostnader i Novestra har vi positiva förväntningar på resten av 2014 och 2015.” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon   +46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i  Explorica, Inc., Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG.  Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.  

Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 12 november 2014 klockan 08:55 (CET)

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

 

Comments are closed.