Finansiell sammanfattning

Utskiftning om totalt 91 MSEK under perioden samt förslag till förvärv av samtliga aktier i Strax

Koncernens resultat uppgick till 60,0 (5,2) MSEK motsvarande 1,61 (0,14) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 208,5 (211,3) motsvarande 5,61 (5,68) kronor per aktie, efter utskiftning av totalt 91,1 motsvarande 2,45 kronor per aktie under perioden. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 11,8 (22,8) MSEK.
I januari 2016 erhöll Novestra kontant försäljningslikviden om totalt 90,8 MSEK från avyttringen av portföljbolaget Explorica, Inc. Försäljningslikviden var per den 31 december 2015 upptagen som en kortfristig fordran i balansräkningen.

Vid extra bolagsstämma den 9 februari 2016 beslutades att skifta ut totalt 91,1 MSEK, motsvarande 2,45 kronor per aktie, till Novestras aktieägare genom ett obligatoriskt inlösenförfarande. Inlösen betalades ut den 9 mars 2016.

Novestra har ingått avtal om att förvärva resterande 73 procent av Strax genom en apportemission till ett värde om cirka 583 547 231 SEK baserat på den volymägda snittkursen om 7,24235 kronor fem handelsdagar innan avtalstidpunkten. Förvärvet innebär att Novestras befintliga aktieägare efter förvärvet kommer att äga cirka 31,58 procent medan de tillkommande aktieägarna kommer att äga cirka 68,42 procent av det totala antalet utestående aktierna i Novestra, vilket innebär att Novestras befintliga aktieägare indirekt ökar sitt ägande i Strax från 27 procent. Förvärvet är bland annat villkorat av att årsstämman den 26 april 2016 beslutar i enlighet med styrelsens förslag, där aktieägare har åtagit sig, med avseende på aktier som motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet röster i Novestra, att rösta för styrelsens förslag på årsstämman.

Utvecklingen i Strax under det första kvartalet 2016 har varit positiv med en försäljningstillväxt om cirka 25 procent och en ökning av bruttovinsten med cirka 30 procent. Bruttomarginalen uppgick till 30 procent jämfört med 28 procent föregående år. Förutsättningarna för fortsatta förbättringar av bruttomarginal såväl som resultatförbättringar för helåret bedöms som goda. Strax första rapport som noterat bolag kommer att lämnas den 30 augusti och kommer att avse första halvåret 2016.

Styrelsen har föreslagit årsstämman den 26 april 2016 utskriftning av 6 197 995 aktier i WeSC, vilket utgör cirka 95 procent av Novestras innehav i WeSC.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar om totalt 470 MSEK uppgår till 227,4 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,6 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 9,2 procent per år.
 

 

 

 

 

Comments are closed.