Detta är NOVESTRA

Novestra är ett oberoende investmentbolag som har ett antal investeringar i noterade och onoterade tillväxtbolag. I tillägg till detta kan Novestra under vissa perioder ha några mindre, mer kortsiktiga investeringar i noterade bolag som bedöms ha en intressant tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under symbolen NOVE.

BAKGRUND

Novestra grundandes 1997 av bland andra Theodor Dalenson som idag är bolagets styrelseordförande. Novestra investerade under de första åren huvudsakligen i onoterade bolag i tidiga faser. Genom målmedvetenhet och långsiktighet har Novestra utvecklat dessa bolag och byggt upp en mycket intressant portfölj av tillväxtbolag. De bolag som Novestra investerade i under de första verksamhetsåren utgör merparten av dagens portfölj. Novestra har de senaste åren avyttrat några av portföljbolagen och fortsätter med att avyttra befintliga investeringar.

AFFÄRSIDÉ
Novestra skall som oberoende investmentbolag investera i såväl onoterade som noterade bolag, vars verksamheter har betydande tillväxtmöjligheter, eller där det av andra skäl finns en betydande värdeutvecklingspotential.

AFFÄRSMODELL
Novestra arbetar med att optimera avkastningen på investeringarna genom att vara aktivt och delta i affärsutvecklingsprocessen i varje enskilt bolag. Genom att begränsa antalet investeringar kan Novestra vara en aktiv investerare utan att bygga en stor organisation.

MÅL OCH STRATEGIER
Novestra har genom åren haft som målsättning att optimera aktieägarnas långsiktiga avkastning genom att fokusera på möjligheter i små till medelstora bolag, samt att undvika det risktagande som ett alltför snävt fokus medför. Avkastningen skall komma aktieägare till godo både genom värdeutveckling och genom utdelning då bolaget avyttrar innehav och realiserar värden. Genom att Novestra innehar investmentbolagsstatus kan bolaget med en skatteeffektiv struktur erbjuda större investerare en exponering mot små till medelstora bolag, som de annars inte skulle ha möjlighet att investera i.

UTSKIFTNINGAR OCH AVKASTNING
Avkastning skall komma Novestras aktieägarna tillgodo genom värdeutveckling av Novestra-aktien samt genom utskiftningar. Totalt har Novestra, inklusive utskiftning om 91 MSEK beslutad i februari 2016, skiftat ut 460 MSEK, motsvarande 12,4 kronor per aktie, sedan 2005. Novestras marknadsvärde var per den 31 december 2015 256,6 MSEK och aktiekursen var 6,90 kronor.

Novestra-aktiens totalavkastning sedan 2002 inklusive utskiftningar uppgår till 242,2 procent, vilket motsvarar en årlig avkastning på 9,9 procent. Totalavkastnings-index för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning på 8,5 procent per år.

FRAMTIDEN
Styrelsen i Novestra har föreslagit årsstämma planerad till den 26 april 2016 att Novestra genom en apportemission skall förvärva utestående 73 procent av aktierna i Strax. Styrelsen har i samband med detta även föreslagit att innehavet i WeSC skall skiftas ut till Novestras aktieägare. Beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag innebär det att Strax kommer att utgöra ett helägt dotterföretag till Novestra.

Comments are closed.