2014-08-28 Pressmeddelande: Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2014

Exitprocess inledd och kostnadsläget anpassat till verksamhetsomfattningen framöver

Koncernens resultat uppgick till -10,1 (-23,7) MSEK motsvarande -0,27 (-0,66) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 199,1 (255,0 före utskiftning av 37,2 MSEK), motsvarande 5,35 kronor per aktie (7,18 före utskiftning av 1,00 kronor per aktie). Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 10,8 (37,8) MSEK.

Resultatet har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med -5,8 MSEK.

Novestra har efter periodens utgång erhållit cirka 2,4 MSEK i utdelning från Explorica. Under året beräknas ytterligare cirka 16,0 MSEK erhållas från tidigare avyttringar av innehav.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske inom 6 månader. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 2014.

Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 68 MEUR för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för räkenskapsåret 2013/2014. Det första kvartalet 2014 låg bägge bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen.

I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskriftning av kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC.  Samtidig utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 189,5 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,3 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,5 procent per år.

Styrelsen har beslutat att genomföra exits och skifta ut så väl kontanter som aktier i kvarvarande portföljbolag till Novestras aktieägare. Utskiftningen av 1,00 krona per aktie som skedde i november 2013 innebär att Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna. Med kraftigt sänkta kostnader i Novestra har vi positiva förväntningar på resten av 2014” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon   +46 8 545 01750

 

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i  Explorica, Inc., Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG.  Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 13 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 28 augusti 2014 klocka 11.00 (CET).

 Ladda ner pressmeddelande (PDF)

 

Comments are closed.