2014-05-19 Kommuniké från årsstämma 2014

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades att årets till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 162 887 049 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldesTheodor Dalenson,Anders Lönnqvist,Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen ochJan Söderbergtill ordinarie styrelseledamöter samt omvaldesStein Wessel-Aastill styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtillTheodor Dalensontill styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, ska utgå med totalt 600 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2014.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Styrelsen äger besluta att aktie ska betalas med kontanter eller apportegendom eller i annat fall med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.

  1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2015.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  3. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Frågor besvaras avJohan Heijbel, VD,AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 maj 2014, klockan 18:50

Ladda ner kommuniké (PDF)

Comments are closed.